İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYINLANDI

23/3/2017 tarih ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı…

İlgili karar ile karar içeriğinde belirlenen tutarda ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Karar içeriğine göre;

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLECEK KİŞİLER

Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla,

Yıllık ortalama ihracatı;

1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında olan firmaların                     1 yetkilisine,

10 milyon ABD Doları ile 25 milyon ABD Doları arasında olan firmaların                  2 yetkilisine,

25 milyon ABD Doları ile 50 milyon ABD Doları arasında olan firmaların                  3 yetkilisine,

50 milyon ABD Doları ile 100 milyon ABD Doları arasında olan firmaların               4 yetkilisine,

100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların                                                                5 yetkilisine,

iki yıl süreyle Hususi Damgalı Pasaport verilebilir.

Yetkililerin; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa ve kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile;

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları gerekmektedir.

FİRMALARIN BELİRLENMESİ

2017 yılı için yukarıda belirlenen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, 7 Nisan’a kadar, takip eden her yıl için ise her yılın  15 Şubat tarihine kadar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir ve bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilir.

SERBEST BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR

Belirlenen ihracat tutarının hesaplanmasında Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurt dışına yaptıkları satışları dikkate alınır.

Ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar dikkate alınmaz.

Hizmet ihracatı ile serbest bölgede faaliyet gösteren firmalarca yapılan satışların tevsikine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.

FİRMA YETKİLİSİ SAYILANLAR

İhracat yapan firmaların;

  • sahipleri,
  • ortakları,
  • çalışanları,

Firma sahip ve ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde;

  • tüzel kişiliğin sahipleri,
  • ortakları,
  • çalışanları,

MÜRACAAT USULÜ

İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurularak, müracaat sahibi ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanarak firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulur.

Talep formuna, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler eklenir.

Yorum Yazın

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik