Basit Usulde Ticari Kazanç Sahipleri İçin Beyanname Vermenin Son Günü-25 Şubat 2013

BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARI NELER?

Basit usule tabi olmanın;

Genel şartları:

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 2013 için 5.300.-TL.,  diğer yerlerde 2013 için 3.700.-TL. aşmamak.

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi’ne tabi olmamak.

2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.

Özel şartları:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2013 Yılı için 75.000.-TL veya yıllık satışları tutarının 2013 Yılı için 110.000.- TL aşmaması,

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2013 Yılı için 37.000.- TL aşmaması,

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2013 Yılı için 75.000.-TL aşmaması.

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır.

BASİT USULDEN FAYDALANAMAYACAK OLANLAR

Gelir Vergisi Kanunu’nun 51. maddesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen bazı iş ve meslek gruplarının ise basit usulden faydalanması mümkün değil. Bunlara örnek olarak; sarraflar, ikrazatçılar, sigortacılar, taşınmaz alım satımı ile uğraşanlar, ilan ve reklam işleriyle meşgul olanlar gösterilebilir.

BASİT USULDE KAZANCIN TESPİTİ

Basit usulde ticari kazanç; bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderlerin ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farkı ifade etmekte. Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları ise dikkate alınmıyor.

Basit usulde alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutuluyor; ancak isteyenler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri de tutabiliyor ya da meslek mensubuna tutturabiliyorlar.

Diğer yandan, basit usulde tabi olanların ödeme kaydedici cihaz almaları zorunluluğu yok. Ancak istemeleri halinde alıp kullanabiliyorlar.

BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

Basit usulde vergiye tabi olan mükelleflerin, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerine ilişkin olarak; sigorta primlerini, eğitim ve sağlık harcamalarını, yaptıkları bağış ve yardımları, sakatlık indirimini, bireysel emeklilik katkı paylarını indirim konusu yapabilmeleri mümkün.

Söz konusu indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta (GVK md. 89) belirtilen şartları taşıması gerekmekte.

VERGİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

1-25 Şubat 2013 tarihleri arasında verilecek beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisinin iki eşit taksitte ödenmesi gerekmekte. Birinci taksitin 28 Şubat 2013 tarihine kadar, ikinci taksitin ise 30 Haziran 2013 tarihine (30 Haziran pazar gününün resmi tatil olması nedeniyle 1 Temmuz 2013 pazartesi günü) kadar ödenmesi gerekiyor.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde ise, beyanname mart ayı içerisinde verilecek; hesaplanacak Gelir Vergisi de mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek.

VERGİNİN NEREYE ÖDENECEĞİ

Vergi;

1) Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,

2) Bağlı bulunulan vergi dairesine,

3) Bağlı bulunulan vergi dairesinin belediye sınırları dışındaki herhangi bir vergi dairesine,

ödenebilir.

Yorum Yazın

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik