Avukatlık Hizmetlerinde Kdv Tevkifatı

ortakmusavir

İsmail ŞENGÜN

ismail@ortakmusavir.com

14.Nisan.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 117 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen kurumlara yine aşağıda belirtilen şartlarda avukatlara katma değer vergisi tevkifatı yapılması zorunluluğu getirilmiştir:

• KDV Kanununun 9 uncu maddesine göre, Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

• Aşağıda belirtilen işlemlere taraf olanlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır.

• KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

• KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

• Tevkifat, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde hizmetleri satın alan ve adına serbest meslek makbuzu düzenlenen sorumlu tarafından yapılarak, 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir.

• Tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin;
- Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken,
- Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken,
1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

• KDV mükellefi olsun olmasın:
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birliklerine,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına,
- Döner sermayeli kuruluşlara,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına,
- Bankalara,
- Kamu iktisadi teşebbüslerine (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalara,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmelere,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketlere,

verilen Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetlere

1.MAYIS.2012
TARİHİNDEN İTİBAREN
(9/10)

oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

• Hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verilen hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir, verilen danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir.

• Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacaktır.

• Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000,00TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

Yukarıda yazılı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  1. Meltem Güney diyor ki:

    Merhaba İsmail bey bir avukat TKİ(türkiye kömür işletmeleri) ye makbuz keserken kestiği rakamda kdv dahil 1000 tl üzerinde ise tevkifatlı kesmek zorundamıdır? 1000 tl üzerinde olup stopajlı kesmiş ise ne yapmak gerekiyor? Teşekkürler.


Yorum Yazın

emevzuat emevzuat emevzuat

© 2009 S.M.Mali Müşavir İsmail Şengün / tüm hakları saklıdır. Diğer sitelerimiz www.vergiburosu.com www.ortakseminer.com . Application by Modul3d

amaç güven ise çözüm ORTAK Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik